3 maja 2024

godzina 13:00

Częstochowa

Modlitewnik i śpiewnik

Marsz dla Królowej Korony Królestwa Polskiego jest wydarzeniem międzynarodowym. Przybywają tu katolicy z innych krajów, aby wspólnie z nami modlić się w intencjach grzeszników, dusz w czyśćcu cierpiących, nawrócenia i pomyślności Królestwa Maryi. Chcemy się z nimi jednoczyć w modlitwie, a ponieważ „Język łaciński, którego używa wielka część Kościoła, jest widocznym i pięknym znakiem jedności, jest też lekarstwem skutecznym przeciw jakimkolwiek skażeniom autentycznej nauki” różaniec święty będziemy zmawiali po łacinie. Natomiast pieśni maryjne śpiewane będą w języku polskim.

Sanctus Sanctae Crucis | Znak Krzyża Świętego

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
Amen.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.

Credo in Deum (Symbolum Apostolorum) | Wierzę w Boga (Skład Apostolski)

Credo in Deum Patrem omnipotentem,
Creatorem caeli et terrae.
et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum;
qui conceptus est de Spiritu Sancto;
natus ex Maria Virgine;
passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus;
descendit ad inferos; tertia die resurrexit a mortuis;
ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis;
inde venturus est iudicare vivos et mortuos.

Credo in Spiritum Sanctum;
sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem;
remissionem peccatorum;
carnis resurrectionem;
vitam aeternam.
Amen.

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, 
Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego;
który się począł z Ducha Świętego;
narodził się z Maryi Panny;
umęczon pod pontskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;
zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał;
wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego;
święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie;
grzechów odpuszczenie;
ciała zmartwychwstanie;
żywot wieczny.
Amen.

Pater Noster | Ojcze nasz

Pater noster, qui es in caelis
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra;
panem nostrum quotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.
Amen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw od złego.
Amen.

Ave Maryja | Zdrowaś Maryjo

Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta Maria, mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą;
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony Owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Doxologia in Honorem Sanctissimae Trinitatis | Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum.
Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku teraz i zawsze,
i na wieki wieków.
Amen.

ORGANIZATOR MARSZU

Fundacja Kampanii Społecznych

im. św. Stanisława Papczyńskiego

ul. Rotmistrza Pileckiego 36
44-335 Jastrzębie-Zdrój

KRS: 0000835484 |  NIP: 6332241694 | REGON: 385888369
Bank Pekao: 38 1240 1330 1111 0010 9884 5751

ORGANIZATOR MARSZU

Fundacja Kampanii Społecznych

im. św. Stanisława Papczyńskiego

ul. Rotmistrza Pileckiego 36
44-335 Jastrzębie-Zdrój

KRS: 0000835484 |  NIP: 6332241694 | REGON: 385888369
Bank Pekao: 38 1240 1330 1111 0010 9884 5751