3 maja 2024

godzina 13:00

Częstochowa

Polityka przyjmowania darowizn
I. Wstęp

Marsz dla Królowej Korony Królestwa Polskiego, zwany dalej Marszem, organizowany jest przez Fundację Kampanii Społecznych im. św. Stanisława Papczyńskiego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju znajdującą się na ul. Rotmistrza Pileckiego 36, która zwana będzie dalej Fundacją. Fundacja jest właścicielem domeny marszdlaKrolowej.pl. Tylko Fundacja jest upoważniona do zbierania funduszy na rzecz Marszu.

II. Zasada niezależności

Zespół Organizacyjny idąc śladem polityki przyjmowania darowizn w Fundacji przyjął zasadę zakazu korzystania z pieniędzy ze źródeł publicznych i takich, które mogłyby ingerować w realizację celów wyznaczonych dla Marszu.

Celem zasady niezależności jest uniknięcie uzależnienia się od darczyńców, który poprzez swoje wysokie wpłaty, a następnie ich interesowne wstrzymywanie chcieliby wpływać nie tylko na Marsz, ale również inne projekty realizowane przez Fundację np. próbując celowo zmieniać ustalone nasze metody działania lub ustalone w projektach cele.

III. Przeznaczenie zebranych darowizn na rzecz MARSZU

Wszystkie zebrane środki na rzecz kampanii przeznaczone będą na realizację Marszu. Sprawozdania finansowe związane z Marszem będą dostępne zgodnie z prawem na stronie internetowej Fundacji: https://papczynski.org/dokumenty/

IV. Kto staje się Darczyńcą na rzecz MARSZU

Darczyńcami na rzecz Marszu zostają:

 • osoby prawne np.: spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, banki, spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, Kościół,
 • jednostki organizacyjne nie posiadająca osobowości prawnej np.: spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, wspólnoty mieszkaniowe, stowarzyszenia zwykłe,
 • a także osoby fizyczne np.: każdy pełnoletni Polak, jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • osoby niepełnoletnie wyłącznie za pisemną zgodą opiekunów prawnych,

które wpłacają środki finansowe poprzez:

 • oficjalne konta Fundacji na portalach zbiórkowych w specjalnie wydzielonych na ten cel zbiórkach,
 • tradycyjny przelew bankowy zaznaczając w tytule cel wsparcia np. Darowizna na rzecz Marszu dla Królowej,
 • usługę szybkiego przelewu, która realizowana jest przez oficjalne konto fundacji, a celem przelewu jest kampania,

 • lub przekazują jakieś dobro lub usługę na cel kampanii poprzez odrębną umowę.

V. Formy wsparcia finansowego na rzecz MARSZU:
 1. Wpłaty darowizn na rzecz Marszu z wykorzystaniem  tradycyjnego systemu bankowego posługując się przelewem:
  • krajowym na konto bankowe Fundacji Kampanii Społecznych im. św. Stanisława Papczyńskiego z siedzibą przy ul. Rotmistrza Pileckiego 36, 44-335 Jastrzębie-Zdrój:
   • Bank Pekao S.A. (kapitał polski): 38 1240 1330 1111 0010 9884 5751
   • Tytułem: Darowizna na rzecz kampanii Marszu dla Królowej
  • zagranicznym na konto bankowe Fundacji Kampanii Społecznych im. św. Stanisława Papczyńskiego z siedzibą przy ul. Rotmistrza Pileckiego 36, 44-335 Jastrzębie-Zdrój:
   • IBAN: PL38 1240 1330 1111 0010 9884 5751
   • Kod BIC Swift: BPKOPLPW
   • Tytułem: Darowizna na rzecz kampanii Marszu dla Królowej
 2. Wykorzystanie szybkich transakcji internetowych, które są  obsługiwane przez pośrednika firmę Stripe.com.
 3. Istnieje również możliwość wsparcia poprzez serwisy fundraisingowe:
 4. Można dokonać wpłat podczas zbiórek publicznych, które nasza organizacja zarejestrowała na Portalu Zbiórek Publicznych prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  • Zbiórki publiczne będą organizowane podczas naszych zgromadzeń publicznych wyłącznie przez wolontariuszy z identyfikatorami organizacji, na których będzie umieszczony kod QR potwierdzający poprzez stronę https://papczynski.org tożsamość wolontariusza. 
VI. Zapisy związane z Pośrednikami
 1. Przelewy wykonywane przy pomocy Pośredników realizowane są poprzez ich rozwiązania informatyczne, które są zgodne z polskim prawem.
 2. Zapisy związane z portalem TwojaZbiórka.pl.
  • Portal TwojaZbiorka.pl pozwala na pobieranie Państwa wpłat bez żadnych opłat.
  • Portal TwojaZbiorka.pl działa na zasadzie dobrowolnego wsparcia na ich rzecz podczas wpłaty darczyńców jak również w trakcie wypłacania darowizn na konto Fundacji.
 3. Zapisy związane z szybkimi przelewami z firmy Sripe.
  • Koszt darowizny przesłanej szybkim przelewem za pośrednictwem Stripe, to około 2,5% z każdej transakcji.
  • Koszt ponosi odbiorca darowizny – Fundacja.
 4. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisów Pośredników. 
VII. Zapisy związane z ochroną danych osobowych
 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) i polską ustawą o ochronie danych osobowych Fundacja zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności statutowej i realizacji darowizn Darczyńców.
 2. Fundacja zapewnia, iż dane osobowe Darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji wpłaty darowizny oraz dla celów działalności statutowej Fundacji.
 3. Korzystanie z transakcji online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie dobrowolnie przekazanych danych osobowych w celu realizacji tej darowizny.
 4. Administratorem danych jest Fundacja. Administratorem danych w ramach usług dotyczących zbierania darowizn na cele statutowe są Pośrednicy i Usługodawcy Fundraisingowi.
 5. Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
  • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 6. Fundacja nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn za wyjątkiem organów finansowych państwa, które tego wymagają od sumy wpłat darowizn powyżej 35 000 PLN na rok (dane takie muszą być składane w rozliczeniu podatkowym).
 7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Fundację są dostępne w polityce prywatności dostępnej pod odnośnikiem: https://marszdlaKrolowej/politykaprywatnosci/
VII. Zapisy końcowe
 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili.
 2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
 3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 5. W razie jakichkolwiek dodatkowych informacji związanych ze sprawami dotyczącymi darowizn Darczyńca może zwrócić się do Pionu Pozyskiwania i Promocji Zasobów pisząc na adres ppipz@marszdlaKrolowej.pl.
 6. Wszelkie skargi związane z problemami dotyczącymi przekazywania darowizn można pisać na adres: zarzad@papczynski.org -Zarząd Fundacji Kampanii Społecznych im. św. Stanisława Papczyńskiego.
ORGANIZATOR MARSZU

Fundacja Kampanii Społecznych

im. św. Stanisława Papczyńskiego

ul. Rotmistrza Pileckiego 36
44-335 Jastrzębie-Zdrój

KRS: 0000835484 |  NIP: 6332241694 | REGON: 385888369
Bank Pekao: 38 1240 1330 1111 0010 9884 5751

ORGANIZATOR MARSZU

Fundacja Kampanii Społecznych

im. św. Stanisława Papczyńskiego

ul. Rotmistrza Pileckiego 36
44-335 Jastrzębie-Zdrój

KRS: 0000835484 |  NIP: 6332241694 | REGON: 385888369
Bank Pekao: 38 1240 1330 1111 0010 9884 5751