3 maja 2024

godzina 13:00

Częstochowa

Regulamin

Wszystkich uczestników Marszu dla Królowej Polski, zwanego w niniejszym regulaminie „Marszem” lub „Zgromadzeniem” obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, a także postanowienia przyjęte przez organizatora Marszu dla Królowej Polski jakim jest Fundacja Kampanii Społecznych im. św. Stanisława Papczyńskiego:

 1. Misja marszu i wynikający z niej porządek
  Chrzest Polski stał się kamieniem węgielnym polskiego narodu. Ten niezwykły początek naszej historii i dalsze dzieje naszych ojców sprawiły, że “katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, (…), ale tkwi w jej istocie”. Wspominając sprawę niezwykłą jaką było wzięcie sobie pod królowanie Polaków przez Matkę samego Boga, a także żyjąc głęboką wiarą w rzeczy ostateczne (śmierć, sąd Boży, niebo albo piekło), sprawiedliwość Bożą i krwawą ofiarę Boga-Człowieka Jezusa Chrystusa, pragniemy poprzez ten marsz większego wzrostu Chwały Bożej i większego rozwoju duchowego narodu.
  Niniejsza misja wzywa każdego uczestnika do podporządkowania się wszelkim normom moralnym, które wynikają z wiary katolickiej.

 2. Ustawowe obowiązki i zakazy przewodniczącego Zgromadzenia.
  • Ponieważ władze państwowe mogą zakazać Zgromadzenia jeśli „jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się” w Marszu zakazuje się uczestnictwa osób, które posiadających przy sobie:
   • broń,
   • materiały wybuchowe,
   • wyroby pirotechniczne,
   • inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.
  • Uczestnicy mają obowiązek wykonywania poleceń organizatora i osób przez niego wyznaczonych.
  • Organizator, a także osoby przez niego upoważnione mają obowiązek wyróżniać się strojem, a także identyfikatorem, którego wzór będzie ujawniony krótko przed zgromadzeniem.
  • Organizator ma obowiązek rozpocząć Zgromadzenie.
  • Organizator zobowiązany jest wykluczyć przy pomocy służb państwowych osoby, które zachowują się niezgodnie z obowiązującym prawem.
  • Organizator jest zobowiązany rozwiązać zgromadzenie jeżeli jego uczestnicy nie podporządkowują się jego poleceniom (stracił panowanie nad uczestnikami).
  • Wraz z końcem czasu przewidzianego w dokumentach rejestracyjnych, organizator jest zobowiązany rozwiązać Zgromadzenie.
 3. Zakazy i obowiązki uczestników wynikające z uchwał podjętych przez Zarząd organizatora:
  • Zakazuje się w trakcie trwania Marszu używania sprzętu nagłaśniającego niezatwierdzonego przez organizatora.
  • Zakazuje się uczestnictwa w Marszu w kominiarkach lub innych rzeczach, które ukrywają tożsamość.
  • Zakazuje się na Marszu wznoszenia własnych transparentów, znaków, symboli, które nie zostały wcześniej zgłoszone organizatorowi lub zatwierdzone przez służby mu podległe tuż przed Marszem.
  • Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą uczestniczyć w Zgormadzeniu.
  • Uczestnicy zobowiązani są do zgłaszania organizatorowi lub osobom przez niego upoważnionym wszelkich podejrzanych osób, które mogą stanowić zgorszenie lub zagrożenie dla drugiego człowieka lub ośmieszanie samej idei Marszu
  • Uczestnicy zobowiązani są tuż po poinformowaniu Organizatora lub osób uprawnionych przez niego do dokumentowania wszelkich zajść, które mogą stanowić zgorszenie lub zagrożenie dla drugiego człowieka lub ośmieszanie samej idei Marszu i przekazania tej dokumentacji Organizatorowi.
  • Jako organizatorzy nie ponosimy odpowiedzialności za mienie prywatne uczestników, które zostało zniszczone, zagubione lub skradzione.
  • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Marszu, którzy nie nie przestrzegają przepisów prawa i niniejszego regulaminu.
 4. Organizator za łamanie niniejszego regulaminu będzie pozywał wszystkich uczestników i osoby, które nie wykonują jego poleceń lub poleceń osób wyznaczonych przez niego samego w trakcie Zgromadzenia.
ORGANIZATOR MARSZU

Fundacja Kampanii Społecznych

im. św. Stanisława Papczyńskiego

ul. Rotmistrza Pileckiego 36
44-335 Jastrzębie-Zdrój

KRS: 0000835484 |  NIP: 6332241694 | REGON: 385888369
Bank Pekao: 38 1240 1330 1111 0010 9884 5751

ORGANIZATOR MARSZU

Fundacja Kampanii Społecznych

im. św. Stanisława Papczyńskiego

ul. Rotmistrza Pileckiego 36
44-335 Jastrzębie-Zdrój

KRS: 0000835484 |  NIP: 6332241694 | REGON: 385888369
Bank Pekao: 38 1240 1330 1111 0010 9884 5751